Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Rozpočet

V zmysle Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 99/2018 zo dňa 22.10.2018 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je stanovený rozpis rozpočtu pre Domova dôchodcov a DSS Záhonok, Zvolen na rok 2019 nasledovný:

 

Bežné nedaňové príjmy (200): 880 000,- €

 

Bežné výdavky (600):

Ø kód zdroja 41 pre FK 10 12: 1 067 432,- €

Ø kód zdroja 41 pre FK 10 20: 1 551 578,- €

 

Ø kód zdroja 72A pre FK 10 12: 410,- €

Ø kód zdroja 72A pre FK 10 12: 2 000,- €

 

Kapitálové výdavky (700):

Ø pre FK 10 20: 534 000,- €

účelovo určené na: rekonštrukciu bloku "B" DD a DSS Záhonok, Zvolen

 

Z prostriedkov ŠR:

Ø zo ŠR (111) pre FK 10 12: 0,- €

Ø zo ŠR (111) pre FK 10 20: 0,- €