Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Rozpočet

V zmysle Uznesenia Zastupiteľstva BBSK č. 650/2021 zo dňa 30.11.2021 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je stanovený rozpis rozpočtu pre Domova dôchodcov a DSS Záhonok, Zvolen na rok 2022 nasledovný:

 

Bežné nedaňové príjmy (200): 810 000,- €

 

Bežné výdavky (600):

Ø kód zdroja 41 pre FK 10 12: 1 202 648,- €

Ø kód zdroja 41 pre FK 10 20: 1 780 179,- €

 

Ø kód zdroja 72A pre FK 10 12: 0,- €

Ø kód zdroja 72A pre FK 10 20: 2 000,- €

 

Kapitálové výdavky (700):

Ø pre FK 10 12: 18 732,- €

účelovo určené na: vypracovanie projektovej dokumentácie - prístavba výťahu a rekonštrukcia podkrovia objekt č. 25

Ø pre FK 10 20: 4 000,- €

účelovo určené na: kosačku pre stredisko DD a DSS "Slatinka", Zvolenská Slatina

 

Z prostriedkov ŠR:

Ø zo ŠR (111) pre FK 10 12: 0,- €

Ø zo ŠR (131K) pre FK 10 20: 0,- €